top of page

מדיניות הפרטיות

אתר www.kookooauction.com המופעל על ידי בית המכירות קוקו kookoo
ומשמש כאתר לרכישת יצירות אמנות ישראלית עכשווית

האמור במדיניות זו מתייחס לשני המינים באופן שווה

הרכישה באתר כפופה לתנאים המפורטים במדיניות זו

עצם רכישת יצירה באתר זה מהווה הצהרה מצד הלקוח כי קרא את מדיניות זו, הבין והסכים. המדיניות מהווה חוזה בינך לבין העסק

כללי

סודיות מידע

האתר לא יעשה כל שימוש בפרטי הלקוח שלא לצורכי הזמנה בלבד

האתר לא יעשה שימוש לרעה בנתוני הלקוח

האתר נוקט בכל אמצעי הזהירות המקובלים כדי לשמור על סודיות המידע, אך במקרים שאינם בשליטתו או הנובעים מכח עליון ממשי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר

אחריות

נתוני הפריטים באתר נמסרים לצרכי מידע בלבד, ואין לראות בכל נתון ו/או הערכה ו/או תיאור ו/או ייחוס /או בעלים קודמים ו/או ספרות ו/או צילום ו/או כל מידע אחר המופיעים בקטלוג ו/או בחשבונית ו/או בקבלות ו/או שהוצהרו במכירה הפומבית ו/או בתצוגה המוקדמת כמצג ו/או הבטחה מטעם בית המכירות, ואין בהם כדי להטיל חבות ו/או אחריות מכל סוג על בית המכירות ו/או על הפועלים מטעמו.

קונה הפריט מסכים כי בעצם קנייתו הוא מאשר כי בדק ומצא את הפריט מתאים לצרכיו.
בית המכירות אינו אחראי כלפי הקונה בגין מצבו הפיזי של הפריט, שכן מדובר במידה סובייקטיבי ונתון לפרשנויות שונות על ידי אנשים שונים.

במידה והקונה סבור כי קיימת טעות בנתוני הפריט של פריט שנרכש על ידו, עליו להודיע בכתב לבית המכירות על אי ההתאמה תוך 14 יום ממועד המכירה. 
 

היה ויוכח לבית המכירות במהלך תקופת ההשגה כי אכן נפלה טעות בנתוני הפריט, ישיב בית המכירות לקונה את הסכום ששולם כנגד החזרת הפריט אל חזקתו, ולקונה לא תהיינה כל דרישות או תביעות כלפי בית המכירות או מי מטעמו מעבר לכך. 

 

לאחר 14 יום, המכירה תיחשב כסופית ולא תתקבלנה כל תלונות/תביעות נוספות.

שונות

הנהלת האתר רשאית להפסיק הנחות או מבצעים אשר הוצגו באתר מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה וללא צורך בהודעה מוקדמת

המחירים יכולים להשתנות מעת לעת בהתאם לשיקול דעתה של הנהלת האתר

הנהלת האתר רשאית לעשות שימוש בפרטים שנמסרו במהלך הרשמה לאתר או בעת רכישה לצורך יצירת קשר להשלמת הרכישה, קבלת אמצעי תשלום ותיאום משלוח / איסוף

bottom of page